Privacy Verklaring

Privacybeleid De Bunny Kruidenier

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28-01-2019
Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van De Bunny Kruidenier. U dient zich ervan bewust te zijn dat De Bunny Kruidenier niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

De Bunny Kruidenier respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacyverklaring De Bunny Kruidenier https://debunnykruidenier.nl

Via de website www.debunnykruidenier.nl van De Bunny Kruidenier worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Bunny Kruidenier respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Ons privacybeleid:
Volgens de privacywetgeving moeten we aangeven welke ‘juridische gronden’ we hebben om uw gegevens te gebruiken.

Op basis van contractuele afspraken tussen u en De Bunny Kruidenier hebben wij gegevens van u nodig. Dit is bij uw aankoop van een product of bij uw recht op garantie.
Deze gegevens verzamelen wij bij:
- bestellen en pre-order
- bezorging en verzending
- retour
- contact met onze klantenservice

Naast de contractuele afspraken kunnen we uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dit betekend dat we u de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan uw privacy.
Deze gegevens verzamelen wij bij:
- bezoek van De Bunny Kruidenier website - account
- reviews
- contact met onze klantenservice
- nieuwsbrief en e-mail - persoonlijk advies
- social media

Naast de contractuele afspraken en bij “gerechtvaardigd belang” kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken.

Deze gegevens verzamelen wij bij:
- vermoeden fraude
- na het zelf toestemming geven om uw gegevens te gebruiken bij bijvoorbeeld het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het gaat dan om:
- pakket diensten zoals DPD, MyParcel i.c.m. PostNL en DHL
- leveranciers
- productondersteuning door derden - betaal diensten
- IT-dienstverleners
- review verzamelaars

De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens De Bunny Kruidenier. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens. We verkopen uw gegevens nooit aan derden.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28-01-2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Over de gegevensverwerking:
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

- Webwinkelsoftware, WebRuimteHosting en E-mail

Al onze domeinnamen zijn geregistreerd bij WebRuimteHosting. WebRuimteHosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden.
Onze websites en e-maildiensten worden gehost op servers van WebRuimteHosting. zij verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden.

Zij slaan uw gegevens op in verschillende databases. Ze hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen.
WebRuimteHosting verwerken hun data alleen binnen de EU of hebben passende technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen of zijn aangesloten bij het Privacy Shield Framework. Zij nemen de nodige stappen voor een goede gegevensbescherming. Het niveau van gegevensbescherming is gerelateerd aan een risico-inschatting.

Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. WebRuimteHosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. WebRuimteHosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. WebRuimteHosting heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met WebRuimteHosting.

Wij mogen zonder uw expliciete schriftelijke toestemming geen gegevens delen met een subverwerker die niet aan de bovenstaande eisen voldoet. Door enkel te werken met partijen die voldoen aan deze eisen, zorgen wij ervoor dat uw gegevens ook bij deze subverwerkers op de juiste manier verwerkt worden en goed beveiligd zijn.

- Payment processors Kassacompleet

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Kassacompleet. Kassacompleet verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Kassacompleet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kassacompleet behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Kassacompleet's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Kassacompleet bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

- Verzenden en logistiek

Voor het verzenden van onze bestellingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MyParcel. MyParcel verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. MyParcel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MyParcel dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MyParcel bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met MyParcel

1. Als eerste verzendpartner hebben wij MyParcel i.c.m. PostNL.
Als u een bestelling bij ons plaatst is het hun taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. MyParcel doet 1 poging tot bezorgen en zet het pakket daarna op een pick-up point. Hier kunt u dan op een voor u handig tijdstip het pakket ophalen.
Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel i.c.m. PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking, maar ook enkel ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Facturatie en boekhouden

- Onze boekhouding wordt gedaan door Lianne Faber.
Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Zij is geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Zij gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
Sommige administratieve gegevens moeten wij voor de belastingdienst verplicht 7 jaar bewaren na ontvangst. Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

-Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om ons een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaven.
Aan de hand van deze statistieken kunnen wij verbeteringen toepassen op onze website. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google voor Google Analytics.

- Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

- Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan De Bunny Kruidenier op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

- Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

- Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

- Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

- Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

- Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

- Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

- Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van De Bunny Kruidenier. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

- Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e- mail op de hoogte.

- Contactgegevens

De Bunny Kruidenier Boskwei 7A 9271HE De Westereen Nederland

Tel.nr.: 06-57756572
E-mail: debunnykruidenier@gmail.com